02/03/2018: HATWEE IN VOM INFO: ADHESIE

Na 30 jaar actief te zijn in de sector voelik me toch “enigszins” verbonden met hetreilen en zeilen in de oppervlaktebehandeling.Als bestuurslid van VOM, gepassioneerdin poedercoating en gedreven doornieuwigheden, ging ik op 17 januari naarNieuwegein voor de Nieuwjaarsborrel vanVereniging-ION, de branchevereniging voorIndustrieel Oppervlakte behandelend Nederland.Ik geef toe het was een eind rijden,maar het thema over circulaire economieboeit me. De toekomst van mijn kinderenstaat bovenaan mijn prioriteitenlijst.Nederlandwil tegen 2050 “iedereen circulair”,waarmee onze noorderburen duurzaamheidconcretiseren. Het wordt beslist eeneven grote revolutie als het rookverbod.Vroeger rooktevrijwel iedereen en overal,nu wordt roken sociaal niet meer aanvaard.We moeten met z’n allen langer gaan “genieten”van de ingezette grondstoffen, delevensduur van de met poeder gecoate onderdelenverlengen, en hergebruik van hetlakwerk in overweging nemen.In onze sector behandelen we in veel gevallenhet oppervlak van een oplosbaar metaalom ervoor te zorgen dat het zo langmogelijk duurt vooraleer het oplost, lees:oxideert. Een oplosbaar metaal kan je beschermendoor een onedeler metaal (bv.zink, aluminium of een legering van beide)te gebruiken dat zich opoffert zodat hetobject zijn stabiliteit behoudt. Het onedelmetaal op zijn beurt krijgt dan weer eenmooi laagje organische coating om te belettendat dezuurstof uit de lucht de metaalionente pakken krijgt en doet corroderen.Eenvoudig toch!

Funke (Stuttgart University) heeft de fenomenenvan corrosie op gecoat metaal bestudeerden komt tot de conclusie dat de“natte adhesie” (wet adhesion) de belangrijkstefactor is. Hijschrijft dat de coating alseen barrière werkt die de toegang van wateren zuurstof naar het metaal vertraagt.Een organische coating is echter nog steedssemipermeabel. Ze laat door kleine poriënen capillairen toe dat zuurstof en zoutenzich doorheen de coating een weg banen,gedreven door concentratieverschillen. Zoontstaat eenosmotische cel, dewelke leidttot blistervorming en het hek is van dedam! Moest het mogelijk zijn een perfecte“wet adhesion” te hebben, dan zou de coatinghet staal oneindigbeschermen tegencorrosie. Het ultieme doel is een brug tevormen tussen het substraat en de organischecoating, aldus Funke.Zo hebben wij in ons labo te Lichterveldede permeabiliteit van verschillende poedercoatingsonderzocht. Wat opvalt is, datzelfs bij een gering verschil in druk de luchtdoorheen de coating borrelt wat de semipermeabiliteitonderstreept. Bestaat deorganische coating echter uit een sterkeprimer met een topcoat, dan vermindertde permeabiliteit met 80%. Niet voor niksworden 2-laagse coatingsystemen aanbevolenvoor een zwaarder corrosie belast milieu (zie ook Qualisteelcoatspecificaties).

Iedereen uit de sector kent zeker het boekje“Powder coating: failures and analyses”van Judith Pietschmann (Vincentz, 2005).Pietschmann beschrijft op pagina 84 het thema “Loss of Adhesion”. Ze beschrijft demogelijke oorzaken van adhesie defectentussen organische coatings en substraten,alsook de adhesie problematiek tussentwee organische coatings:

* Achtergebleven stoffen opn het te coaten substraat, zoals siliconen, olie, vet, was,verontreinigingen, roest, slijprestanten ofpassiverings- en oxidelagen.

* Het gebruiken van een ongeschikte primer of voorbehandeling (conversie laag)

* Onvoldoende of gebrekkige voorbereiding van het substraat - onvoldoendereiniging

* Onvoldoende uitharding van de coating

Als preventie trapt Pietschman open deurenin. De stukken moeten grondig zuivergemaakt worden en als laatste stap gespoeldmet gedemineraliseerd water waarvande geleidbaarheid onder de 30 μS ligt.De toegepaste conversielaag, de gebruikteprimer en de kwaliteit van het spoelwatermoeten afgestemd zijn op de toepassingvan het product. Pietschmann sluit haar betoogaf met tien praktijkvoorbeelden, eenvrouw naar mijn hart!

Zolang je de regels van de kunst respecteert tijdens het coaten van metalen objectenis de kans op een duurzame metaalconserveringgegarandeerd. Er zijn ondertussen bij de VOM tal van publicaties beschikbaarals handleiding voor succesvol voorbereidenen coaten. Veerle Fincken, programmanager van VOM, helpt u hierbij graag verder. Ook op onze website www.hatwee.be vindt u heel wat handige tips in het luikje coatingadvies. HaTwee leidt u doorheende verschillende coatingsystemen en geeftu ook praktische tips, do and don’ts zodatu klaar bent voor de volgende stappen incirculair coaten.

"Volgt u onze tips, dan zal u de levensduur van de gecoate stukken aanzienlijk verlengen."

Menig coater die vaak een 2-laags systeemtoepast, is al geconfronteerd geweest meteen gebrek aan adhesie tussen de tweecoatings. De topcoat komt los van de primer.Merkt u dit tijdens de kwaliteitscontrole, dan is ontlakken en herbeginnende boodschap. Merkt uw klant het bij het bevestigen of verhandelen, dan houdt u ernog een wantrouwige klant aan overook.Ik vond niet veel terug in de literatuur overde problematiek van adhesie tussen tweecoatings. Nochtans is het een belangrijkthema en wordt de applicateur geacht dit volledig onder controle te hebben. De samenstelling van de primer en de moeilijk te volgen applicatierichtlijnen liggen vaak aande basis van het probleem. Daarom zijn wij uitgegaan van de gebruikelijke applicatiemethodiek bij de applicateur en hebben we daar de primer naartoe geformuleerd.

Onze primer SuperPrim wordt stelselmatig getest op adhesie tussen twee coatings in de meest nadelige omstandigheden. De SuperPrimmag volledig of partieel uitgemoffeld worden,samen met de andere stukken,zelfs in een gas-direct-gestookte oven. De hechting met het basismateriaal is sterker dan de klassieke epoxy’s die als primer worden gebruikt. Daarenboven is deze primerontgassingsvriendelijk voor toepassing opverzinkt en/of gestraald staal én biedt ze ook een sterke kantendekking. We hebbenonze lange praktijkervaring en knowhow gebruikt om deze primer te ontwikkelen. Met deze primer reduceert de lakker permeabiliteit van de organische coating totwel 95% en dat komt ten goede van de levensduur van de gecoate stukken. Als epiloog gebruik ik graag de missie die directeur Rik Van Tiel van V-ION meegaf tijdens de Nieuwjaarsreceptie in Nieuwegein, waarmee ik een verband wil leggen tussen de theorie, de praktijk en de voldoening.Rik bracht het welbehagen, de sfeer inuw bedrijf en de relatie met je klanten, het kunnen nastreven van je doelen, de drive en passie als belangrijke thema’s voor een gelukkige toekomst. Ook dat heeft allemaalmet hechting te maken. Goed vakmanschap resulteert in een goede verbinding van de verschillende coatings,maar ook tussen uw zakenpartners en u, alsook tussen uw medewerkers en uzelf. Een goede hechting tussen substraat en coating of tussen coatings bestaat uit een sterke mechanische verankering (bv. door het oppervlak te stralen),een chemische verankering (conversielaag), goede bevochtiging (additieven in decoating) en een moleculaire hechting (Vande Waalskrachten).

Willen we een mooie en duurzame wereld,klaar voor de toekomst, dan koesteren we best alle verbindingen. Zo zorgen we voor een mooie wereld voor onze kinderen en kleinkinderen.

CONTACTEER MIJ

Hans Hooyberg
Zaakvoerder HaTwee
hhooyberg@hatwee.be
+32 51 63 74 20

VOLG MIJ

Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoek na te gaan. Door verder te surfen stemt u in met het gebruik hiervan. Meer informatie